Co je krov?

Krov je součástí zastřešení budovy a plní především nosnou funkci střešního pláště (krytina, laťování, bednění, izolační a podhledové vrstvy). Krovy vytváří tvar střechy a přenáší zatížení od střešního pláště, sněhu, větru apod. do nosných částí objektu. Klasické krovy jsou vázané střešní konstrukce - spojované především tesařskými vazbami.

Historie

Konstrukce krovů prošla historickým vývojem. Volba krovové soustavy závisí především na dispozici a množství vnitřních nosných stěn a na sklonu střechy. Se změnou způsobu užívání půdních prostorů ve 2. pol. 20.stol. se změnila i konstrukce krovů. U současných krovů se zpravidla vyžaduje maximální využití půdního prostoru pro obytné či jiné účely a z tohoto důvodu je použití klasických soustav nepřijatelné (plné vazby, vazné trámy, vzpěry apod.).

Současnost

V současné době se klasické krovové soustavy používají již minimálně (rekonstrukce historických objektů apod.). Krovy novostaveb mají charakter tzv. novodobých hambalkových soustav nebo se jedná o tzv. novodobé krovy s vaznicemi. Velmi často krovy dotváří efektně interiéry staveb, jsou pohledové, v interiéru přiznané.

Rozdělení krovů

Třídění krovů není z hlediska rozmanitosti soustav a historického vývoje jednoznačné, zjednodušeně je lze rozdělit na soustavy krokevní (prosté a hambalkové) a vaznicové (stojatá stolice a ležatá stolice). Dalšími skupinami jsou různá věšadla, vzpěradla, kombinované konstrukce a samostatnou kategorií jsou krovy věží a centrálních staveb.

Návrh krovu

V minulosti se jednotlivé prvky krovu navrhovaly dle empirických vzorců (odvozených ze zkušeností), v současné době se krovy projektují na základě konkrétního statického výpočtu. Novodobé krovové soustavy umožňují v maximální míře využít dispozice podkrovních prostorů a novými výpočtovými metodami lze minimalizovat výrobní i montážní náklady (maximální využití materiálových charakteristik dřeva a spojovacích prostředků). Pro svoje statická a konstrukční specifika je však potřeba těmto konstrukcím věnovat zvýšenou pozornost - ve fázi návrhu a projekce i ve fázi samotné realizace. Součástí projektové dokumentace stavby by proto měla být dostatečně podrobná prováděcí dokumentace krovu, včetně všech jeho specifických detailů. Samozřejmostí by měla být kontrola provedení krovu v průběhu realizace.

(zdroj: https://k-woodprojekt.sweb.cz/krovy.htm)